tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa to nowoczesny kierunek studiów w dziedzinie nauk społecznych.

Studia licencjackie na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa mają za zadanie wykształcić managera, zdolnego do założenia własnego mikroprzedsiębiorstwa, który może funkcjonować w przestrzeni wirtualnej lub pracować w przedsiębiorstwie, którego właściciel potrzebuje wsparcia menedżerskiego w zakresie rozszerzenia działalności w Internecie. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwie handlowym, usługowym i produkcyjnym.

Kształcenie absolwenta na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa będzie obejmowało przedmioty z zakresu ekonomii i zarządzania z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Absolwent będzie potrafił wykorzystać potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz nowoczesnych narzędzi marketingowych do podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i poszukiwania możliwości optymalizacji strategii marketingowych oraz będzie potrafił zarządzać i koordynować przebieg kluczowych procesów w każdym przedsiębiorstwie, ze wskazaniem na specjalizację zarządzania przedsiębiorstwem w Internecie.

Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Student ma możliwość skorzystania z nowoczesnej oferty edukacyjnej oraz dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. zinformatyzowanych pracowni wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie, laboratorium języków obcych oraz bogatego, systematycznie uzupełnianego, księgozbioru Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej). Osoby z niepełnosprawnościami mogą wykorzystać niezbędne im narzędzia ułatwiające proces dydaktyczny (pętle indukcyjne, klawiatury itp.).

Student kierunku Marketing i komunikacja rynkowa rozumie wagę współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, poprzez realizację m.in. obowiązkowych praktyk zawodowych w lokalnych instytucjach. Poszerza i rozwija kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez realizowany na uczelni Program ERASMUS. Absolwent będzie posiadał znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto wykaże się umiejętnością posługiwania językiem specjalistycznym właściwym dla zakresu kształcenia oraz znajomością nowoczesnych technologii informatycznych.

Dbałość o relacje z przedstawicielami środowiska lokalnego, atrakcyjność metod nauczania, korzystanie z doświadczeń kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej pozwoli zapewnić przyszłym studentom kierunku marketing i komunikacja rynkowa dostęp do rzetelnej wiedzy oraz nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych.

Student kierunku marketing i komunikacja rynkowa poszerzy swoje kompetencje zawodowe, wybierając jeden z dwóch proponowanych modułów specjalnościowych: e-biznes i e-marketing.